Αρχική » Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης
 

χρήση του www.cashandcarry.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του cashandcarry.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου www.cashandcarry.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος χώρου διαδικτύου προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στη cashandcarry.gr. ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

Το ίδιο το web site cashandcarry.gr ως προϊόν λογισμικού, με όλες τις εφαρμογές και τα ηλεκτρονικά αρχεία από τα οποία αποτελείται, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και γραφικών, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της  και προστατεύεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Έχουμε λάβει μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας. Το σύνολο των πληροφοριών που σας αφορούν δεν διοχετεύεται εκτός των γραφείων μας. Μόνο το προσωπικό μας που χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία, έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Το προσωπικό μας πρέπει να χρησιμοποιήσει απόρρητες λέξεις-κλειδιά (passwords) για να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Επιπλέον, οι διακομιστές όπου αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή εγκατάσταση.

Tα στοιχεία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα αποκλειστικά με σκοπό την προώθηση προϊόντων. Η ιστοσελίδα λειτουργεί και ελέγχεται από την cashandcarry.gr δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση σχετικά με το αν τα στοιχεία που περιέχει αυτή η ιστοσελίδα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα προς χρήση και σε άλλες ιστοσελίδες. Όσοι επιλέγουν να εισέλθουν στην ιστοσελίδα αυτή μέσω άλλων ιστοσελίδων, πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με τοπικούς νόμους, εάν και εφόσον τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται.

Η cashandcarry.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν την επίσκεψη στο διαδικτυακό μας τόπο.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του cashandcarry.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το cashandcarry.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/πωλήσεις του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του των ηλεκτρονικών συναλλαγών.. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη στη cashandcarry.gr είναι εμπιστευτικές και η cashandcarry.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το cashandcarry.gr δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.